english
Српска Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1794
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1131
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
93
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.195. од 19.03.1958. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1786. као једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом и правоугаоним бочним певницама. Над западном фасадом подигнут је масиван двоспратни звоник, конструктивно издвојен из масе брода. Наглашена декоративност зидова звоника постигнута је барокно-рокајним формама. Фасадна декорација цркве је прочишћена и успостављена је равнотежа хоризонталне и вертикалне поделе. Главни портал уоквирен је прислоњеним пиластрима и полустубовима. Иконостасна преграда, подељена у три зоне, богато је украшена изрезбареним биљним мотивима. Неуобичајена појава је завршавање бочних страна иконостаса северним и јужним дверима. Сликану декорацију извео је 1794. Јован Исаиловић Старији, оставивши потпис на икони Богородице. Овај иконостас представља значајно остварење прелазног периода од барока ка класицизму, на коме је Исаиловић показао знање стечено на Академији у Бечу и код Теодора Крачуна. Нарочиту вештину је испољио у компоновању маса и третирању драперије. Живопис је рад анонимног аутора и највероватније припада истом времену као и иконостас. Конзерваторски радови су обављени 1967, 1970. и 1983.