english
Српска Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетaк XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1437
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
36
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-208/1-83 од 15.04.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је почетком XVIII века и сматра се да је једна од најстаријих цркава на тлу Војводине после насељавања Срба северно од Саве и Дунава. То је ниска једнобродна грађевина, малих димензија, са несразмерно великом полукружном олтарском апсидом на истоку и звоником на западној страни. Прислоњени пиластри који уоквирују главни улаз и протежу се до врха звоника, заједно са волутним завршецима забата, наглашавају значај западног прочеља. Једини украс на фасадама представља профилисан кровни венац. Сликана декорација зидане иконостасне преграде дело је непознатог аутора. Из времена градње цркве потиче и црквени мобилијар, изузетно дрворезбарско остварење са обиљем стилизованих биљних орнамената. Дашчани свод је осликан почетком XX века.