english
Српска Православна црква Св. Георгија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1802
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1203
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 29
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-282/2-74. од 14.05.1974.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Чента налази се у Банату, на пола пута између Београда и Зрењанина. Црква Св. Георгија је типизирана класицистичка једнобродна грађевина са полукружном апсидом на источној и високим звоником на западној страни. Украс на њеним фасадама чине удвојени пиластри између којих су постављени прозори. Западну фасаду оживљавају две полукружно завршене нише, а над венцем се диже барокни забат са декоративним класицистичким вазама на угловима. Резбарија иконостаса непознатог мајстора поседује особености рококоа и класицизма. Иконе, приписане неком од следбеника Павела Ђурковића, биле су касније пресликане. Георгије Поповић потписао је 1811. икону тзв. Богородице Арапске за Богородичин трон. Седам празничних целивајућих икона такође се приписују Г. Поповићу, а само две (Благовести и Силазак св. Духа) непознатом мајстору XVIII века. Георгије Поповић био је члан великобечкеречке сликарске породице која је током XVIII и у првој половини XIX века дала неколико значајних банатских сликара.