english
Војнограничарска зграда
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
60-те године XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1140
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр.01-173/2-71 од 23.03.1971. .
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Маршала Тита. Саграђена је шездесетих година XIX века. Пројектована је као спратна кућа, највероватније за официрске станове, али је због рата Аустрије са Италијом и недостатка средстава, пројекат редукован и саграђен је као приземна зграда. Како је ускоро укинута Војна граница, претпоставља се да никада није служила у војне сврхе, него је претворена у школу. Поред школе, у њој су се налазили и станови просветних радника, једно време пошта, а служила је и као магацин за житарице и минерално ђубриво. Грађена је од тврдог материјала и малтерисана је. Има подрум, високо приземље и тавански простор. На главној фасади има пет урамљених прозора, обликованих малтером. Ови правоугаони рамови формирају неку врсту пиластра, малог сокла и венца. На крајевима зида пиластри су издељени хоризонталним браздама и представљају украсне завршетке зида. Зграда има са свих страна виши сокл. Профилисани поткровни венац уоквирује све четири фасаде, с тим што је различито профилисан. Према дворишту је полукружан, а према улици образује кордонски венац који дели приземље од тавана. Са дворишне стране је трем са два лучна отвора, а при самим крајевима калканских зидова отвор са сегментним завршетком за улаз у трем, степениште и подрум. Конзерваторски радови изведени су 1984.