english
Српска Православна црква Св. Саве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1284
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
6
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 241/79 од 29.07.1980.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Марадик налази се на падинама Фрушке Горе, око 13 km од Инђије на северозапад. Црква Св. Саве подигнута је у другој половини XVIII века као једнобродна грађевина петостране апсиде, а звоник јој је призидан средином XIX века. Сачуван је уговор који је црквена општина склопила са зидарским мајстором Урошем Суботићем за изградњу новог црквеног звоника. Фасаде су рашчлањене на уобичајен начин: соклом, лезенама и поткровним венцем. Иконостас барокних и рококо форми резбарен је у другој половини XVIII века. Иконе је израдио Јаков Орфелин, познати карловачки сликар, који је посао окончао 1776, судећи према запису на икони Васкрсења. Западноевропска барокна схватања до тада су била присутна једино у српској графици, а Јаков Орфелин је први сликар који је у домаћу средину пренео сазнања стечена на бечкој Академији. На архијерејском престолу налази се икона Христа, а неколико покретних икона и слика приписују се Теодору Крачуну, другом значајном представнику српског барока бечке провенијенције. Конзерваторско-рестаураторски радови обављени су на цркви 1980, а на сликарству 1982.