english
Српска Православна црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила
Основни подаци
Место
Иђош, Николе Француског бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1787
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1454
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
79
Датум уписа у локални регистар
10.05.2002.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 02-280/1-69 од 17.04.1969.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Мали Иђош налази се око десетак километара јужно од Бачке Тополе. На западној фасади цркве Св. арханђела забележене су две године значајне за подизање и обнову грађевине: 1787. и 1863. Њен познобарокни изглед сврстава је у велику групу сродних богомоља насталих у XVIII, а обнављаних у наредном столећу. Иако репрезентативно, њено класицистичко западно прочеље из XIX века је типизирано, са звоником који се диже над фронтоном. Звоник је завршен снажно развијеном „јабуком“ са лантерном и крстом, чиме се појачава утисак монументалности који на посетиоце остављају цркве у Војводини. Вишеспратни иконостас познобарокне резбарије сликао је 1802. Алексеј Никифоровић, великобечкеречки мајстор, што је забележено на картуши у оквиру дужег записа са поменом владара, архиепископа карловачког и епископа темишварског. Ово је једини познат рад Никифоровића, сликара без нарочите надарености. На Богородичином трону је икона тзв. „Арапске“ Богородице, а на архијерејском је икона св. Николе и симболична представа ждрала под њом, рад непознатог мајстора из 1826. У цркви су сачуване и две појединачне иконе: Скидање с крста из 1832, и св. Никола из 1852. Пратећи архитектонске облике, унутрашњост цркве омалана је белом бојом и у две нијансе плаве, а орнаменти су изведени у тоновима ружичасте.