english
Српска Православна црква Св. Марка
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1846-1852
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1189
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
129
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 01-78/4-89. од 01.03.1989. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква Св. Марка у Кули је саграђена између 1846. и 1852. на старијем култном месту. Цркву брвнару заменила је 1745. зидана грађевина, за коју је декретом Марије Терезије из 1769. омогућено проширење и подизање торња. Иконостасну преграду осликао је 1773. Теодор Крачун. Од целе композиције сачувана је само икона Исуса Христа. Данашња црква је једнобродна, са полукружном олтарском апсидом на истоку и двоспратним звоником изнад западног улаза. Издужени наос је рашчлањен по вертикали пиластрима спојеним луковима између којих су сферни сводови. Фасадна декорација је изведена комбиновањем барокнорокајних и класицистичких форми. У дубоким полукружним нишама смештени су прозорски отвори. Вертикалну поделу фасада истичу прислоњени пиластри са профилисаним капителима, док је хоризонтална подела постигнута са два кордонска венца и кровним венцем који тече дуж целе грађевине. Западним прочељем доминирају тимпанони на бочним ивицама, испод којих су постављени триглифи. Конзерваторски радови су изведени 1989. и 1991.