english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1868-1873
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1191
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
153
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 917/67. од 23.01.1968. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Сивац се налази око 25 km југоисточно од Сомбора. Православна црква Св. Николе изграђена је 1868–1873. на месту старије богомоље. Једнобродна је, са полукружном олтарском апсидом на источној страни и плитким певничким просторима. На бочним фасадама истакнути су пиластри између којих су формиране лучно завршене нише са по једним прозором. Западна фасада носи три торња са истуреним троугаоним портиком до висине брода који носе четири витка стуба са капителима. Изграђена током друге половине XIX века, најмлађа је међу црквама монументалних димензија, са раскошним предворјем, класицистичким портиком и три звоника. Претходиле су јој богомоље у Старом Бечеју (1852) и Чуругу (1857). Све показују сродна решења карактеристична за рад браће Шмаус из Апатина и Врбаса који су појавили у Бачкој још почетком века, као и за Сомборца Гфелера. Иконостас је упола нижи од висине тријумфалног лука под којим стоји, јер потиче из старије, знатно ниже цркве. На основу стилских особености приписан је Павелу Ђурковићу, нашем познатом класицистичком сликару и датован око 1820. Уз Арсу Теодоровића, Ђурковић је најзначајнији представник класицизма, познатији по својим портретима српских грађана, него религиозном сликарству.