english
Српска Православна црква Св. Арханђела
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1822-1832
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1107
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 32
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-189/1-83. од 06.04.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је у првој половини XIX века као једнобродна грађевина са петостраном олтарском апсидом на истоку и звоником који се издиже из масе западног прочеља. Фасаде, складно декорисане архитектонском пластиком у виду полукружних ниша, архиволти, пиластара и поткровних венаца, указују на класицистичку градитељску концепцију. Декорацију троспратног иконостаса, Богородичиног и архијерејског трона и певница извела је дрворезбарска радионица Михајла Јанића. Ову целину осликао је 1854. Никола Алексић, мајстор сигурног цртежа и светлог колорита, користећи уобичајена композициона решења, што је посебно уочљиво после недавног чишћења иконостаса. Препознатљив сликарски рукопис овог аутора имају и слике на своду цркве. Композиције Христос и Самарјанка и Христос са ученицима на мору, извео је приликом обнове 1908. Стеван Алексић, када су делимично пресликане поједине зидне слике.