english
Српска Православна црква Св. Врачева Кузме и Дамјана
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1776
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1157
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997
Редни број у локалном регистру
25
Датум уписа у локални регистар
28.10.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 01-247/1-72 од 13.03.1972 год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква светих лекара Кузмана и Дамјана подигнута је 1776. Монументалним димензијама и витком силуетом звоника црква доминира визуром места. То је грађевина издуженог наоса, са полукружном апсидом у ширини брода, плитким правоугаоним певницама и барокним звоником издигнутим изнад прочеља на западној страни. Удвојеним пиластрима унутрашњи простор подељен је на травеје. У западном делу наоса је новији хор ослоњен на високе и танке гвоздене стубове. Наос је пресведен полуобличастим сводом који је подухваћен луковима што се ослањају на пиластре изграђене на подужним странама брода.На пиластрима су капители са карактеристичним пластичним украсом у облику завеса са кићанкама. певнице имају споља троугаоне тимпаноне. Три портика са стубовима дозидани су 1908. на западној, северној и јужној страни храма. Иконостас у футошкој цркви сликаоје Арсеније Теодоровић 1799. На овом раном Теодоровићевом делу приметни су утицаји каснобарокних еклектичких схватања,насталих угледањем на остварења Теодора Илића Чешљара. У храму се чува и значајна збирка икона Павла Симића која је пренета после рушења Благовештењске капеле на старом Вашаришту. У храму се налазе и осликани тронови и певнице. Зидно сликарство приписано је, према стилским одликама, радионици Јанка Халкозовића. На своду су композиције маријанске тематике које симболишу заштитничку улогу Богородице. У олтару је насликана Тајна вечера, док је на западном зиду представа Страшног суда. Конзерваторско-рестаураторски радови су спроведени током 2004.