english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1447
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
45
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-775/1-71 од 11.11.1971. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Опово у Банату налази се на пола пута између Београда и Зрењанина. Црква Св. Николе у Опову је једнобродна грађевина из XIX века са полукружном апсидом на источној и звоником на западној страни. Компликовани архитектонски склоп и резбарија иконостаса дело су вештог мајстора. Целину са иконостасом чини дрвена оплата која покрива зидове певница, архијерејски и Богородичин трон. Иконостас је сликао Стева Тодоровић који се 1885. потписао на свим престоним иконама. Тодоровић је насликао уравнотежене и колористички складне композиције, а ликове на престоним иконама приказао је са портретским карактеристикама. Као и на неким претходним иконостасима, и у оповској цркви су обрађене поједине теме из српске историје (Замонашење Стефана Немање). На Богородичином трону исти сликар остварио је успели тондо на коме је приказан Анђео који се јавља Јосифу у сну. У цркви су сачуване и иконе из XVII и XVIII века (св. архиепископи Арсеније и Сава Српски, Нерукотворени образ из 1773) и целивајуће иконе од краја XVIII до друге половине XIX века. Икона Богородице са Христом са исписаним стихом једне Богородичине песме при дну и годином 1785, има своју реплику у цркви у Црепаји, где је у натпису изостао датум.