english
Српска Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1869
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1112
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
82
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-452/2-73. од 28.11.1973. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Садашња црква из 1869. већих је димензија од претходне, на чијем је месту подигнута. Једнобродна је, триконхалне основе са полукружном олтарском апсидом у ширини брода и знатно мањим бочним певницама. Унутрашњи простор је подељен на четири травеја прислоњеним пиластрима, који се понављају и на фасадама наглашавајући вертикалну поделу. Фасадни пиластри су спојени профилисаним луковима испод којих се налазе издужени прозори у виду монофора. Касетирана поља око прозора истичу хоризонталну поделу, чиме је уравнотежена разноврсна фасадна декорација. Дуж олтарског и певничких простора тече фриз слепих аркада на конзолама. Изнад је богато профилисани кровни венац. Репрезентативним западним прочељем доминира кула-звоник. Главни портал, уоквирен стубовима и надвишен луком, завршава се полукружним пољем у коме је сликана представа патрона храма. Иконостасну преграду, преузету из старије цркве, осликао је Јован Исаиловић Старији 1792. Користећи највише ружичасти и плави инкарнат, Исаиловић се у дероњској цркви представио првенствено као колориста. Живопис је извео почетком XX века Рафаило Момчиловић.