english
Српска Православна црква Св. Србица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1775
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1135
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995
Редни број у локалном регистру
97
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1008/50. од 21.09.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Српска православна црква у Раткову, посвећена Светом ратнику Георгију, подигнута је у другој половини XVIII века. Унутрашњост је издељена на три неједнака травеја, надвишена бачвастим сводом ојачаним луцима на конзолама. Над западним травејем уздиже се галерија. Дубока олтарска апсида, споља петострана, ужа је од брода цркве. Бочне фасаде украшене су дубоким слепим нишама које прате унутрашњи просторни распоред. Висока олтарска преграда развијеног програма представља једно од последњих сликарских остварења Јакова Орфелина. Иконостас са 38 икона завршен је 1792. у маниру уздржаног барока, умирених форми, меког цртежа и рокајно расветљеног колорита.