english
Српска Православна црква пренос моштију Св. Николе 'Маладоња'
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1888
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1426
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
18
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.12/50 од 17.03.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1888. на узвишењу изнад центра Долова, због чега је добила назив Горња. Ова складна неокласицистичка грађевина мањих димензија сазидана је на месту старије цркве из 1765, која је срушена 1877. Мирна и отмена фасадна декорација, са полукружним слепим нишама и низом аркада на конзолама, ствара утисак старе ренесансне палате. Подједнако је обраћена пажња на вертикалну и хоризонталну поделу архитектонске пластике. Западно прочеље је надвишено звоником на коме је, са изузетком барокно-рокајних линија кровног венца, поновљена неокласицистичка декорација. Према пројекту Драгише Милутиновића израђен је иконостас, за који је сликану декорацију извео 1901. Паја Јовановић. То је једна од ретких религиозних целина у Јовановићевом опусу. Његова превасходна заинтересованост за историјску и жанр слику, чини да се код представа религиозног садржаја ослања на старије узоре, у овом случају назарене, као и на еклектичан манир. Претпоставља се да су зидне слике у олтару и наосу рад неког од ученика Јосифа Гојгнера. Конзерваторски радови су извођени 1968. и 1972, а током 2006. реконструкција фасада.