english
Светионици на ушћу Тамиша у Дунав
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1909
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1465
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
10
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-24/3 од 09.11.1972. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Сазидани су 1909. за потребе безбедности воденог саобраћаја. ови објекти, поред тога што су функционални, садрже интересантне архитектонске детаље и симбол су времена снажног развоја града Панчева, односно прерастања у значајно раскршће сувоземног и речног саобраћаја почетком XX века. Куле-светиље зидане су од жуте опеке постављене на кружној подлози од земље озидане каменом. Зидане су у три појаса који су дељени по хоризонтали декоративним венцем од црвене, профилисане опеке, која уоквирује и улазна врата као и прозорска окна. На врху кула су терасе наткривене купастим кровом, носачима извора светла. Статичка санација левог светионика изведена је 2000. године.