english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1809
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1263
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
25
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 152. од 22.12.1978.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1809. као једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку и звоником призиданим уз западну страну храма. Крстообразност грађевине постигнута је певничким трансептом, односно проширивањем предолтарског травеја. Фасаде су једноставне и украшене сведеном архитектонском пластиком. Вертикално рашчлањавање изведено је плитким пиластрима, а изнад њих, у поткровном појасу тече профилисани венац. По три лучно завршена прозора са једноставним пластичним украсом, налазе се на бочним странама и апсиди. Правоугаони отвори на спрату звоника надвишени су троугаоним тимпанонима. Звоник је завршен кулицом са четири полукружно заобљена прозора. Наос, подељен на травеје, пресведен је полуобличастим сводом, док је олтарски простор покривен сегментном шкољком. Храм је украшен зидним сликама. У олтару је представа Исуса Христа, а на сегментима шкољке су приказани свети литургичари. У сводовима над травејима наоса су представе Господа Саваота са анђелима и јеванђелистима, Силазак Св. Духа на апостоле, Христос у кући Марте и Марије, док су на зидовима насликани свети мученици и мученице. Класицистички иконостас резао је 1841. познати дрворезбар Саво Љубинковић, док је Петар Чортановић сликао иконе 1844–45. Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су између 1978. и 1984.