english
Српска Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1269
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
31
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 202. од 10.10.1073.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На северозападном ободу Обедске баре, у месту Обреж, подигнута је у другој половини XVIII века црква посвећена празнику Преображења. Основу храма карактерише уска, једнобродна и доста издужена основа са споља полукружном апсидом на истоку. У унутрашњости су издвојени олтарски простор, наос и припрата са галеријом, добро осветљени полукружно завршеним прозорима. Уз западну страну цркве дозидан је звоник, у основи шири од основног дела грађевине и састављен од три одељења приближно истих димензија и квадратног пресека. Изнад кровног венца, над централним пољем, израста звоник са барокном лантерном на врху. Декорација бочних фасада сведена је на широки профилисани венац са фризом конзолица непосредно под кровом. Овај фриз се делимично понавља на централном ризалиту западног прочеља. Ту се налази и главни улаз у храм, фланкиран плитким пиластрима који – као и прозори на бочним одељењима – прекидају континуитет кордонског венца. Ентеријер цркве у Обрежу краси раскошна иконостасна преграда, остварење вештог, анонимног мајстора. Барокна и рококо резбарија уоквирује слике Јакова Орфелина о чему сведочи натпис сачуван изнад иконе са представом храмовне славе. Настала 1778, обрешка целина припада његовим најранијим остварењима.