english
Српска Православна црква Рождества Св. Јована
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1276
Датум уписа у централни регистар
19.12.1997.
Редни број у локалном регистру
38
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 238/76. од 26.01.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једнобродна грађевина посвећена Рођењу светог Јована саграђена је у другој половини XIX века. Звоник на западној страни је у рушевинама, поштоје за време II светског рата црква претрпела већа оштећења. Фасаде су рашчлањене соклом, удвојеним низом пиластера и истуреним кровним венцем, док апсида има три лучно завршена прозора. На северној фасади је улаз са двокрилним вратима, чија су крила орнаментисана биљним мотивима барокне и рококо стилизације. Чех из Сремске Митровице, Едуард Владарша, радио је резбарију иконостаса издељеног у три хоризонталне зоне. Престоне иконе непознатог сликара налазе се између канелираних и венцима ружа обавијених стубова. У целини, а особито прве две зоне иконостасне преграде богато украшавају мотиви акантусовог и храстовог листа, цвет руже и розете. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1993. у унутрашњости цркве, када је чишћен и иконостас.