english
Кућа Атанацковић Илије Улица Маршала Тита бр. 2
Основни подаци
Место
Шимановци, Маршала Тита бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1278
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
40
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 116/81. од 18.06.1981.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је у првој половини XIX века. Грађена је као приземни угаони објекат, лоциран на углу улица М. Тита и Михаљевачке. Обликована је са стилским одликама класицизма. Фасаде су решаване асиметрично. Главна фасада, окренута према Тргу, на левом, дужем, делу има седам правоугаоних прозора, а на десном, краћем делу, на самом углу грађевине, отворен трем са три стуба и степеништем које води у трем. Фасада из Михаљевачке улице је краћа, има четири прозорска отвора и трем са два стуба и оградом од кованог гвожђа. Декоративна обрада обе фасаде изведена је на исти начин, хоризонталном поделом помоћу сокла и профилисаног поткровног венца, изнад којег се налази надстрешница, и вертикалном поделом помоћу пиластера који се завршавају профилисаним капителима. Прозорски отвори правоугаоног облика фланкирани су пиластрима. Испод сваког прозора је профилисани банак, који се пружа од једног до другог пиластра, а изнад правоугаоно поље са профилисаном и лучно завршеном архиволтом. У линети архиволте је полурозета.