english
Српска Православна црква Св Арханђела Гаврила
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1304
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
48
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.1348 од 31.12.1952.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква у Платичеву подигнута је крајем XVIII века. Уобичајене је основе, једнобродна, са барокним звоником високим око 25 m. Фасада је хоризонтално подељена високим соклом и кровним венцем, а вертикално плитким пиластрима, док су од декоративних елемената наглашене две акротерије на странама звоника као и корнише испод прозора. Западни и јужни портал такође су декоративно обрађени. Апсида има три прозора, а на звонику су по два отвора са сваке стране. Горњи делови прозора су застакљени разнобојним стаклом у облику шах поља. Резбарија иконостаса дело је непознатог мајстора са краја XVIII или с почетка XIX века, док се за иконе из 1802. зна да су дело Стефана Гавриловића и брата Илије, златара. Иконостас чине две зоне. Ентеријер, почев од пластичних украса на зидовима разнобојног пода, закључно са намештајем, чини јединствену стилску целину.