english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1758
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1306
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
50
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.142 од 24.6.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1758. То је једна од најстаријих барокних цркава у Војводини, која је и поред великог броја преправки задржала првобитну концепцију. једнобродне је основе са полукружном олтарском апсидом и правоугаоним певничким просторима, уобичајене оријентације. Фасаде су оживљене прислоњеним пиластрима и профилисаним кровним венцем. Западно прочеље је наглашено масивним звоником. Јужни портал уоквирују полу-стубови са тимпаноном у врху. Богата резба вишеспратне иконостасне преграде, изведене у духу класицизма, рад је Георгија Девића, из 1847. Декорација припада новосадским уметницима Павлу Чортановићу и његовом сину Павлу, који су ангажовани и за израду зидног сликарства. Представу Богородице са малим христом на Богородичином престолу осликао је Павле Симић 1850.