english
Летњиковац 'Фишеров салаш'
Основни подаци
Место
Пут Рума - Јарак
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1310
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 128 од 23.08.1979.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на путу Рума–Шабац, према Јарку. Саграђен је крајем XIX века. Лоциран у пространом парку са богатим и разноврсним растињем, представља репрезентативан пример објекта на коме је дрво као материјал за градњу дошло до пуног изражаја. Имао је намену летњиковца. После пожара 1966. зграда је доведена у првобитно стање, добила је тршчани кров и све дрвене делове које је раније имала. Измењена је само мала зграда која се надовезивала на трем. Објекат је правоугаоне основе, чеоним странама окренут у правцу исток-запад. Дуж читаве северне и западне стране протеже се трем са дрвеном оградом и профилисаним стубовима изнад ограде. Преко трема се спушта тршчани кров, а из крова, на северној страни издиже се мањи зид са два прозора поткровља. Јужном фасадом доминира равна зидна површина са три декоративна прозора различитих величина и положаја и улазни трем на који се надовезује декоративна надстрешница, која повезује ову зграду са мањим помоћним објектом. Дрвеним делом надстрешнице, која је дуга око 5 m и покривена трском, и улазног трема потпуно стилски одговарају тремовима северне и западне фасаде.