english
Дворац Данијел са парком и помоћним објектима
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1884
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1115
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 33
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-49/1-84. од 20.01.1984. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на излазу из села, према Хајдучици, са леве стране пута, у близини моста на речици Брзави. Саградио га је гроф Данијел Ладислав, велепоседник, 1884. Смештен у пространом парку, састоји се из главне зграде за становање и околних помоћних објеката. Главни објекат је приземна, подужно оријентисана грађевина, симетричне основе. Као главни украс на фасадама јављају се класицистички портици, један једноставнији са северне стране, који је служио као главни улаз, и други, са јужне стране, који је служио и као излаз према парку. Портик на северној фасади има четири јонска стуба који носе једноставан тимпанон без украса, степениште у средини и бочне колске прилазе. Онај на јужној фасади је богатије декорисан, има шест јонских стубова који се у кровној зони завршавају украсним вазама, као и полукружно степениште којим се силази у парк. Између стубова у горњој зони су слепе аркаде које носе плитки пиластри, а у доњој зони, између стубова, постојала је ограда од кованог гвожђа са једноставним украсима. У кровној зони, у равни стубова, налази се атика са балустрадом. Распоред прозорских отвора је ритмичан и усклађен са унутрашњим распоредом просторија. Архитектонском концепцијом и солидном реализацијом Дворац представља леп пример једноставног класицистичког резиденцијалног објекта са краја XIX века. Конзерваторски радови рађени су 1984. и 1988.