english
Српска Православна црква Богојављења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прелаз XVIII у XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1116
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
86
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1552750. од 20.12.1950.. Год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 444. од 05.07.1962. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-706/1-70. од 16.12.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Настала је на прелазу XVIII у XIX век. Једна је од најмонументалнијих српских цркава у Бачкој и прва међу бачким црквама са два висока звоника. Стилски је класицистичка грађевина, са остацима барокних облика (над јужним порталом је барокни забат, док је карактеристичан класицизам, комбинован са остацима барокних облика, испољен у обради два портала од црвеног камена; остала декорација доследно је класицистичка). Грађевина је једнобродна, са апсидом која је споља петострана а изнутра полукружна. Предњи део је надвишен сферним сводом. Израженији пиластри и дорски стубови поред портика чине ово издање репрезентативним примером градитељства са краја XVIII века и оријентацију у градитељству XIX века. Резбарију иконостаса радио је Георгије Девић 1859–63, иконе и зидне слике Новак Радоњић 1861, а певнице и тронове Константин Пантелић.