english
Српска Православна црква Св. Георгија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1779
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1317
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
61
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 72 од 12.05.1969.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква Св. Георгија у селу Јарку код Сремске Митровице подигнута је 1779, што је забележено у парохијском летопису. То је једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку и високим, призиданим барокним звоником на западу. Фасаде су по хоризонтали рашчлањене високим соклом и профилисним поткровним венцем с аркатуром, а по вертикали плитким пиластрима. Црква има северни и западни портал. Двосливни кров над главним улазом ослања се на масивне стубове чији су капители украшени плитко резаном орнаментиком. У цркви се налази иконостас изузетних уметничких вредности. Резбарију са изразитим барокним елементима извео је познати мајстор Аксентије Марковић. Престоне иконе су одвојене канелираним стубовима са коринтским капителима, а око стубова и икона овија се врежа са ружиним цветовима и листовима. Иконостас су 1797. сликали Јаков Орфелин и Стефан Гавриловић. У овом заједничком делу показали су плодотворност сарадње сликара различитих стилских опредељења. Јасно се распознају рукописи и Јакова Орфелина, рокајног, академски образованог сликара, и Стеве Гавриловића, на чијим се делима прате и барокно-рокајни али и класицистички стилски елементи. Због тога иконостас цркве Св. Георгија у Јарку пружа могућност проучавања изузетно значајног прелазног периода у српском сликарству XVIII века. Црква је горела, па се зидно сликарство види само у фрагментима. Конзерваторско-рестаураторски радови са прекидима трају од 1997. године.