english
Српска Православна црква Сошествија Св. Духа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1334
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
79
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 66 од 03.04.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према архивским документима црква у Шашинцима је највероватније довршена 1769. Уобичајени је тип једнобродне цркве са полукружном олтарском апсидом и призиданим звоником. Прекривена је двосливним кровом. Ниски сокл, пиластри, кровни венац и по три лучно завршена прозора на бочним странама, чине декор спољне фасаде. Барокна резбарија иконостаса из друге половине XVIII века дело је непознатог дрворезбара. Резбарија је флорално орнаментисана, са ружама, храстовим лишћем, виновом лозом и грожђем. Иконостас је сликао Григорије Јездимировић, по свој прилици у последњој деценији XVIII века. Почетком ХХ столећа иконостас је нестручно рестаурисан, тако да су у приличној мери изгубљени ликовни квалитети сликарства. Звоник је у време Другог светског рата срушен, а после ослобођења обновљен. Крајем 70-тих и почетком 80-тих година рађени су обимнији конзерваторски радови.