english
Црква Терезе Авилске
Основни подаци
Место
Суботица, Трг жртава фашизма бр. 19
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1773-1797
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1216
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
16
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-121/4-73 од 19.03.1973. год; Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе бр.110-4. од 31.12.1986. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је између 1773. и 1797. у духу прелазног барокно-класицистичког стилског периода. Својим монументалним размерама и складним композиционим решењима архитектонских маса доминира једним од главних градских тргова. Изведена је као једнобродна грађевина триконхалне основе са полукружном олтарском апсидом и бочним сакристијама. Два висока двоспратна звоника доминирају западном фасадом. Поље између њих је завршено тимпаноном. Вишеструко профилисани пиластри уоквирују главни портал. Унутрашњи простор прекривају сферна поља која граде лукови, наспрамно спајајући пиластре прислоњене уз подужне зидове. Наглашена колористичка декорација имала је за циљ репрезентативност. Осликавање централног олтара поверено је Јожефу Шафту из Пеште од 1802. до 1820. Зидне слике, настале у последњим деценијама XIX века, рад су Каспера Шлајбнера и Клаузена Јаноша, за кога се претпоставља да је аутор и зидне орнаментике. Изузетно префињеном израдом одликује се камена стела на гробу племићке породице Перчић, из 1824. Храм је обновљен 1912, о чему сведочи запис на бочном зиду левог звоника. Обимни конзерваторско рестаураторски радови на сликарству вршени су 70-тих година XX века, а уређење порте током 2001. и 2005.