english
Српска Православна црква Св. Пророка Илије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1824
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1209
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
146
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 228/67. од 27.01.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква, подигнута 1824, једнобродна је грађевина са плитком апсидом у ширини брода и ниским соклом. Фасада је рашчлањена пиластрима са декоративним капителима који држе кровни прстен. Лучни прозори и нише смештени су између пиластара, док је на апсиди само један прозор и две слепе нише. Иконостас, рад непознатог резбара, донет је из Титела. Иконописац прелазног барокног периода друге половине XVIII века такође је непознат. Међу ове анонимне ауторе умеће се 1867. Аугуст Тирк, академски сликар, који је пресликао иконостас додавши и неколико својих икона. Њему се приписују и зидне слике. Инвентару цркве припадају Богородичин и архијерејски трон, с краја XIX века, такође рад непознатог мајстора.