english
Кућа у Улици М. Тита бр. 42
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1212
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
147
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 03-164/7-84. од 27.06.1984. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда је саграђена почетком XX века, по пројекту архитекте из Будимпеште. Увучена је са уличне регулационе линије, има квадратну основу, зидана је опеком, са дрвеном кровном конструкцијом. Архитектонски је обликована са стилским обележјима сецесије и има ограду од кованог гвожђа са мотивима истих стилских карактеристика. Обрада главне фасаде изведена је репрезентативно, са декоративним елементима сецесијског порекла. Решавана је симетрично, са бочним ризалитима полукружног облика и плитким средишњим делом, са улазом и тремом са два стуба и два полустуба који носе лукове. Забат је обликован извијеним сецесијским линијама, а декорисан је са четири вертикалне траке од глеђосане керамике са мотивом лала. Прозорски отвори завршавају се елипсастим луцима и уоквирени су малтерском пластиком у виду пиластера са капителима декорисаним биљном орнаментиком. Глеђосане керамичке плочице плаве боје јављају се и код обраде лукова над прозорским отворима. Бочна фасада је скромније декоративне обраде, са три ризалита од којих средњи има три лучно завршена прозора и забат као на гла