english
Српска Православна црква Вазнесења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1794-1795
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1136
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-778/1-71 од 12.11.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Вазнесењска црква подигнута је крајем XVIII века као једнобродна грађевина класицистичких архитектонских обележја. Наос образују четири бачвасто засведена травеја, над припратом је галерија, а у пространој олтарској апсиди, на истоку формиране су дубоке нише проскомидије и ђаконикона. Олтарска преграда и тронови такође су дрворезбарени у класицистичком духу. Сликарство троспратног иконостаса обимног је иконографског програма и неуједначеног квалитета. Према црквеној документацији, ову целину осликао је 1820. молер Алексије Теодоровић, међутим стилске аналогије, колористички и цртачки приступ, упућују на сликара Милутина Бедричића, мајстора класицистичког опредељења.