english
Римокатоличка црква Св. Марије
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1356
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
104
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.60 од 05.02.1954.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Моровић се налази на ушћу реке Студве у Босут, петнаестак километара јужно од Шида. На гробљу ван насеља сачувана је римокатоличка црква Св. Марије, једна од најстаријих сакралних грађевина у Срему. Две градитељске фазе, стилски везане за романско односно готско архитектонско наслеђе, свакако одређују њен настанак у време много пре првих помена цркве у писаним изворима XVII столећа, док легенде наводе низ историјских личности као могуће ктиторе. Данашњи храм представља плод интервенција које су вршене током векова његовог постојања. Најстарији део цркве је светилиште са полукружном апсидом и романски обрађеним прозорским отворима, док се на западној страни надовезује нешто шири и виши наос чији су прозори завршени готски преломљеним луцима, а надвишени окулусима са каменим четворолисним розетама. Уз западно прочеље је кула квадратне основе која изнад другог нивоа прелази у осмострану. Поред прозора, једини архитектонски елементи који оживљавају фасадна платна представљају масивни контрафори, без јасне конструктивне улоге. Једноставно решене камене фасаде цркве у Моровићу доприносе њеном рустичном изгледу који је у сагласју са старином овог споменика. Конзерваторски радови су извођени у периоду 1968–72.