english
Српска Православна црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1364
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
105
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 36 од 26.02.1970.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Уместо старе православне цркве у Моровићу са почетка XVIII века – која је, како потврђују архивски подаци, била „од плетера, покривена шиндром“ – подигнута је крајем прве половине наредног столећа нова, једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и звоником над западним делом храма. На готово скулпторски обрађеним фасадама смењују се лезене наглашених профилисаних капитела и веома истакнуте нише са прозорским отворима. У приземљу западног прочеља, чији је централни ризалит незнатно избачен упоље, налазе се три лучна пролаза, а изнад њих две слепе нише и у средини прозор. Над кровним венцем је двосливни кров; он се на западној фасади завршава барокно формираним фронтоном који прераста у звоник. Истом стилском опредељењу припада и резбарија олтарске преграде, уз уплив рококо елемената декорације. Моровићки иконостас не представља јединствену стилску и хронолошку целину. Састоји се од мање преграде пренете из старије цркве и делова додатих ради прилагођавања новом простору. Првобитне иконе су настале током седме деценије XVIII века и приписане су Василију Романовичу, сликару који је искуства украјинског барока из свог завичаја пренео на територију Карловачке митрополије. При раду у Моровићу руском мајстору помагао је и његов ученик Мојсеј Суботић.