english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Шид
Општина
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1357
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
107
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 128 од 09.08.1968.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
Монументална црква Св. Николе подигнута је у другој половини XVIII века. Висином брода и звоника као и габаритом превазилази сремске цркве тога времена. Концепцијом простора и обликовањем архитектонског украса припада савременим барокним решењима сакралног градитељства. Једнобродна је грађевина с полукружном апсидом и високим призиданим звоником. Неуобичајене су једино сегментне извијене линије прозорских отвора на апсиди и бочним зидовима брода. Наглашене висине храма потенциране су удвојеним издуженим пиластрима једноставних профилисаних капитела. Испод крова изведен је једноставан профилисан венац. Спратност звоника наглашена је хоризонталним кордонским венцима, а висина и масивност потенцирани су угаоним плитким пиластрима са јединственим профилисаним капителима. Главни улаз је на западу, док се на јужном зиду налази бочни портал. Високи иконостас из друге половине XVIII века резбарен је у барокном духу са извесним рокајни елементима. Винова лоза са грожђем, храстово лишће и ружини пупољци овијају се око икона и стубова на иконостасу. Митрополитски престо и певнице, столови и делови црквеног намештаја резбарени су као иконостас, што доприноси утиску јединственог и аутентичног барокног ентеријера храма. Иконостас је 1787. осликао Григорије Николић, земунски сликар. Сомборски сликар Јован Недељковић био је позван да обнови иконостас 1825. Статичка санација објекта је урађена 2006.