english
Вајат
Основни подаци
Место
Шид, Змај Јовина 27
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX veka
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1361
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
111
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 188/75 од 23.06.1976.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Као допунски стамбени простор већих кућних задруга подизане су за ожењене чланове домаћинства засебне, једнопросторне зградице познате управо под тим именом, означене као „женска зграда“, а још чешће под називом вајат. Једна од битних одлика вајата јесте да се у њему никада не ложи ватра. Шидски вајат, у улици Змај Јовиној бр. 27, подигнут је у другој половини XIX века. У формацији објеката у низу смештен је иза куће и амбара. Грађен је са тремом, у бондручној конструкцији испуњеној чатмом, крова покривеног бибер црепом. Ограда и стубови трема декоративно су обрађени. Састоји се од две засебне просторије, што је ређа и новија појава из завршне фазе њиховог развоја, када се у ређим примерима јављају као удвојене, чак и утројене засебне просторије под истим кровом. Указујући наменом на традицију постојања породичне задруге, веома развијене у Срему као делу Војне границе, вајат у Шиду обједињеним просторним склопом одражава време свог настанка обележено слабљењем задружног начина живота и збијања кућишта насталог деобом њених чланова. Вајат је дотрајао и срушен.