english
Црквине
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 119
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 02-667/3-70 од 03.11.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Локалитет се налази у атару села Хоргош, око 300 m северно од железничке пруге Суботица–Хоргош. Заштитним ископавањима откривени су темељи цркве са торњем који је призидан уз западни зид. Темељи храма рађени су у техници трпанца, од ломљеног камена везаног размућеном глином. На већем делу основе сачувана је само набијена глина са ситнијим шљунком у ширини зида (1 m). Приликом ископавања, у рушевинама унутрашњег дела цркве откривен је гроб са сребрним накитом из XV века. Конзервирани темељи цркве су развучени и уништени. Накнадно је начињена копија темеља (према расположивој документацији), али она не може имати својство непокретног културног добра. Како се не располаже поузданим археолошким подацима, аутор ископавања је, на основу аналогија истражених сакралних објеката, углавном у Мађарској, датовао цркву у прву половину XIII века. Јужно и југоисточно од цркве налази се већа некропола, која је делимично уништена трасом аутопута, а на периферији је образовано средњовековно насеље. На суседним сувим узвишењима у мочвари налази се неколико мањих насеобина које се археолошки могу датовати од XI–XV века. Око остатака цркве је 1995. истражена средњовековна некропола.