english
Локалитет у Гргуревцима
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIII-XVII век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 121
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
117
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.117/73 од 05.02.1974. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У центру Гргуреваца налази се подземна грађевина са сводом, правоугаоне основе, оријентације север-југ. Објекат је саграђен од правилно клесаних тесаника. Северни и јужни зид имају по једну нишу са профилисаним луком. Испод врата са надвратником, на северном зиду поред нише, пронађен је праг. Под просторије углавном је очуван, а састоји се од набоја преко кога су биле постављене дрвене даске. На своду је отвор за вентилацију. Од покретних налаза, сем керамике која припада турском периоду, пронађене су животињске кости и предмети од гвожђа (клинови и потковице). Северни и источни део грађевине нису испитани. Народно предање везује име места за Гргура. Археолошка ископавања и превентивна заштита извршени су током 1978. и 1980. године.