english
Локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
праисторија/антика/средњи век
Сликар
Јожеф Смит
Основ за упис у регистар
Решење о утврђивању својстава споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 133 од 23.2. 1988. Закон о Заштити споменика културе ( Сл. лист САП Косово бр. 19/77).

У селу Стровце налази се Градина која припада праисторији, касноантичком и раном средњем веку. На падинама брда уочавају се каскадно постављени зидови од подножја до врха, са јасно уочљивим остацима кула и бедема дебљине и до 2 м. Налажени су делови мермерних стубова, постоља и стопа. Стопа је веома декоративно украшена што указује да је била део луксузног објекта. По конфигурацији терена претпоставља се да се овде налазила грађевина култног карактера која је служила становницима градине. на површини налажени су покретни археолошки предмети: нож, новац, керамика.