english
Археолошки локалитет Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
антика/средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 802 од 15.12.1988. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77 ).

Тврђава код Врбовца налази се у долини која се пружа између села Врбовца и села Мухаџера, а заштићена је са свих страна мањим брдима покривеним ниском шумом. Овакав положај у потпуности одговара прибежишту (рефугијум). Тврђава се простире на два суседна брежуљка који се пружају у правцу север-југ. На ивицама брежуљака оцртавају се остаци бедема који су најизразитији на западној страни. На врху брежуљка уочавају се остаци правоугаоне грађевине димензија 7,20 х 10,10 м, ширине зидова 0,80 м. Југозадно од овог објекта уочавају се остаци и других мањих грађевина. Сачувани слојеви припадају антици и средњем веку.