english
Римокатоличка црква Узнесења богородице
Основни подаци
Предметна одредница
Римокатоличка црква Узнесења богородице
Место
Општина
Период
Период градње
1760/1770
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1239
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-246/3-73 од 11.04.1973.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Село Бајша, удаљено неколико километара од Бачке Тополе, било је у XVIII веку у поседу племићких породица Зако и Војнић. Римокатоличка црква Узнесења Богородице са познобарокним стилским одликама изграђена је између 1760. и 1770. Обликована је као једнобродна грађевина са споља петостраном а изнутра полукружном апсидом и санктуаријем који је ужи од главног брода. Бочно је сакристија. Уз подужне зидове наоса изведена су по два наглашена пиластра који су међусобно повезани полукружним луцима док их попречно спајају сферни сводови којима се ствара илузија слепих калота. Оваквим градитељским системом наглашених пиластара, лукова и сферних сводова добијен је разуђен унутрашњи простор, подужно подељен на травеје. У западном делу цркве је звоник са широким, лучно завршеним прозорима. На прочељу је изведен ризалит фланкиран пиластрима. Изнад главног улаза у храм је постављен пластично обликовани грб. Бочне фасаде храма изграђене су скромно и без пластичног украса. У римокатоличкој цркви у Бајши чува се више значајних уметничких дела. Из XVIII века потичу у дрвету изведени кипови Богородице са Христом и Распеће. На главном олтару је слика Вазнесења Богородице, дело Јожефа Смита из 1816, док су у XIX веку у калсицистичком стилу израђене проповедаоница и крстионица.