english
Црква св. Арханђела Гаврила
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Арханђела Гаврила
Место
Општина
Период
Период градње
1814
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1130
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 26
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-393/2-85. од 18.09.1985. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Бочарска црква, посвећена светим арханђелима Михаилу и Гаврилу, саграђена је 1814. у духу класицизма. То је једноброда грађевина са олтарском апсидом, споља и изнутра петостраном, издуженим простором наоса и двоспратним звоником изнад западног улаза. Изведена је у оперци и малтерисана. Складном фасадном декорацијом анонимни градитељ је постигао утисак репрезентативности. У дубоким касетираним нишама, налик на шкољке, смештени су прозорски отвори који, у комбинацији са плитким пиластрима завршеним испупченим капителима, наглашавају вертикалну поделу. Равнотежа је постигнута богато профилисаним кровним венцем и широком траком испод њега, украшеном орнаментима у виду меандра. Западним прочељем доминира главни портал са тимпаноном у врху. Над заобљеним забатом уздиже се звоник, знатно нижи него код барокно конципираних црквених грађевина, украшен угаоним пиластрима са јонским капителима и покривен пирамидалном капом. Иконостасна преграда је пренета 1826. из Врањева. Аутор сликане декорације, изведене у барокно рокајном маниру, још увек је непознат.