english
Старо гробље
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Редни број у централном регистру
СК 342
Редни број у локалном регистру
116
Датум уписа у локални регистар
11.01.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Неготин бр.633-15/80-III од 03.07.1980. год

Поред новијег гробља у близини комплекса рајачких пивница налазисе напуштено старог гробље. Обрасло трњем, жбуњем и коровом ово гробље је доста науштено. Надгробни споменици, већином у виду стелакоа и мањи број нешто нижих споменикау виду декоратиавних преслица потичу из прве половине и средине XIX века изграђени су једноставнијом техником клесања од пешчара. Знатан број надгорбних споменика, нарочито капе на стелама су делимично оштећени. Већи број надгробних споменика чија висина износи од 1,20 м до 2 м, су без икаквих натписа и назначене године када је покојник сахрањен. Орнаменти на надгроним споменицима у форми стела су вро разноврсни, па сем геометријских орнамената рађених у п литком рељефу са траговима наранџасте боје и црвене на неким стелама срета се и симбол свастике. Надгорбни споменици у виду преслице веома китњасто су декорисани са више урезаних сложених крстова. Овај хришћански симбол је најчешћи на старим надгорним споменицима у рајачкој некрополи. Нешто ређи су вегатабилни орнаменти са косо урезаним гранама на површинама надгробних споменика.