english
Преводница "шлајз"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1895-1899
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1039
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
26.11.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-267/4-83 од 22.06.1983.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Преводница „Шлајз“ код Бечеја, као споменик техничке културе, део је система Великог бечког канала 1739–1801, којег је пројектовао и градио угарски племић и инжењер Јожеф Киш. Канал је после изградње био први пловни пут у Европи, који је истовремено служио и за мелиорацију и претеча је великог савременог хидросистема Дунав–Тиса–Дунав. Преводница је пројектована у Ајфеловом бироу, а саграђена је након одлуке угарске владе да се пресели ушће канала које се до тада налазило код Бачког Градишта. Базен преводнице је заштићен насипом, док правац тока воде на улазу и излазу као и сам механизам обезбеђују по два масивна елипсоидна стуба обложена керамичким глазираним опекама. Врата преводнице и механизам за њихово покретање металне су конструкције. Улазна и излазна врата су клизна, са померањем помоћу крана фиксираног на обе стране обале. У почетку, механизам је померан удруженом људском снагом која је касније замењена електричном енергијом. Преводница више није у функцији, пошто је после II светског рата изграђена нова у близини. Међутим, ниво воде у каналу обезбеђен је бетонском уставом на месту капије према ушћу.