english
Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1052
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 221. од 03.10.1969. год..
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Подигнута у другој половини XVIII века, скромна једнобродна црква Св. Николе, има полукружну олтарску апсиду на истоку и барокни звоник накнадно дозидан уз западну фасаду. Иконостас, настао у првој половини XVIII века, допремљен је из Доње цркве у Сремским Карловцима и прилагођен постојећем олтарском простору. Престоне иконе, царске двери, проширени Деизис и пророке сликао је у првој половини XVIII века Георгије Стојановић, мајстор формиран на традиционалном поствизантијском схватању уметности. Своја барокна опредељења показује на орнаменталном третирању тканина и декорацији сликаног мобилијара. Динамичне композиције у соклу насликане у другој половини XVIII века, са фигурама у пејзажу, без карактеристичне зографске статичности и линеаризма, вероватно представљају рад Георгија Мишковића. Зидне слике у олтару, наосу и на сводовима извео је 1851. Константин Пантелић, слаб цртач, без осећаја за пропорције, али допадљиви колориста, меке и топле палете. Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу изведени су 2006.