english
Градско језгро Сремских Карловаца
Основни подаци
Место
Сремски Карловци
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
XVIII - XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 47
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1032/49 од 18.07.1949. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 195 од 03.04.1961; Допунско решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 02-428/5-77 од 29.07.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Градско језгро Сремских Карловаца настало је као резултат развоја града током XVIII, XIX и почетком XX века. Насеље, које свој континуитет разија од неолита, богату историју дугује изванредном географском положају и особинама тла. Најстарији сачувани објекти из градског језгра потичу са прелаза из XVII у XVIII век, из времена турске доминације. Спонтано формирање урбане матрице у XVIII веку, када су Карловци били највећа српска варошица у Подунављу, ослањало се на старију основу, што потврђују историјски извори и најновија археолошка открића. Од 1713, са премештањем седишта митрополије у Карловце, градитељску активност одликује жив и динамичан развој. Са повећањем политичког значаја и улоге Карловаца појављује се и потреба за изградњом јавних објеката који одговарају новоуспостављеним функцијама. Континуитет градитељском замаху обезбеђују умни и амбициозни карловачки митрополити, као и богати трговци и занатлије, чијим ангажовањем ће до половине XVIII века Карловци добити своју основну урбанистичку физиономију, која ће се коначно дефинисати у последњој деценији XIX и почетком XX века, и која је добрим делом и до данас сачувана. Градско језгро организовано око Трга Бранка Радичевића са околним улицама, обухвата објекте који по вредности архитектонско-ликовних и функционалних решења овој целини обезбеђују изузетно значајно место у културној историји српског народа. Конзерваторски радови мањег обима рађени су на појединачним објектима у језгру између 2000–2006.