english
Подручје око Доситејевог лицеја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прелаз из XVIII у XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 18
Датум уписа у централни регистар
05.05.1988.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
12.12.1989.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Скупштине града Београда о допунама одлуке о проглашењу одређених непокретности на територији града Београда за културна добра бр. 63-523/89-XXVII -01 ('Службени лист града Београда' бр. 22/89 од 24.09.1989.); Одлука Владе РС бр. 464-1581/99 од 28.07.1999. („Сл.гласник РС“ бр.37/99. од 23.08.1999.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Подручје око Доситејевог лицеја део је старог Београда на Дунавској падини у границама некадашње вароши у Шанцу. Као просторна целина већим делом је настала на прелазу из XVIII у XIX век и према организацији простора и објектима из периода турске владавине сачувала је битне карактеристике оријенталног урбанизма. Ова целина обухвата део града између улица: Краља Петра, Господар Јованове, Капетан Мишине, Симине, Браће Југовића, Змај Јовине, Студентског трга и Змаја од Ноћаја. На овом простору посебно се истиче Доситејев лицеј, као и зграде у Господар Јевремовој улици број 19 и 22 из друге половине XVIII века, као и Арамбашићева кућа са почетка XX века у истој улици. У Вишњићевој улици је турбе Шеих Мустафе из 1793, а у Господар Јевремовој и Симиној истичу се низови објеката амбијенталне вредности. За неке од ових зграда везано је и деловање важних установа из времена I српског устанка – Правитељствујушчег Совјета Сербског, прве устаничке владе и Велике школе, прве више просветне установе у Србији. У границама овог подручја сачувана је структура првог регулационог плана спроведеног у Београду у другој половини XIX века.