english
Црква Св. Јована Главосека
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Редни број у централном регистру
СК 275
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982.
Редни број у локалном регистру
51
Датум уписа у локални регистар
11.08.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 358/1. од 30.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Средњовековни манастирски комплекс са црквом која је посвећена Св. Јовану Главосеку налази се на левој обали реке Црнице, испод утврђења Петрус, код села Забреге. Историјски подаци скоро да не постоје. Црква је правоугаоне основе засведена полуобличастим сводом од тесане сиге. Зидана је од ломљеног камена и сиге у кречном малтеру. Дебљине зидова је до 1,10 m са великим бројем дубоко усечених ниша у северном зиду. Ниша у олтарском простору је у функцији проскомидије. Накнадно је призидана припрата готово квадратног облика. На западној фасади припрате видљиви су трагови који указују на постојање трема. Са западне и јужне стране цркве, у конфигурацији терена су видљива два објекта који затварају прилаз комплексу са тих страна. Судећи према натпису, нађеном на очуваном каменом блоку, црква је обновљена 1520. Као и све цркве ове области, и ова има обележје моравског стила. Са северне и источне стране налази се вертикална стена која је искоришћена у одбрамбене сврхе.