english
Пољана Лукаревина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 9
Датум уписа у централни регистар
29.06.1983.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Александровац бр. 02-564 од 22.10.1982.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У познатом винородном подручју Жупе александровачке налази се преко двадесет пољана. Имена неких поменута су у рукописном препису студеничке златопечатне повеље из XVII века. Пољане лоциране ближе Александровцу као обласном центру Жупе стално су настањене, док су удаљене пољане задржале првобитну намену повремених станишта коришћених у време обраде винограда, бербе и прераде грожђа, складиштења и чувања вина. Северозападно од Александровца, у врху долине поточића, окружена воћњацима и виноградима по странама, налази се једна од најмањих жупских пољана – Лукаревина. Поред вијугавог главног пољанског пута и једног његовог крака груписано је 22 слободно оријентисаних подрума насталих у периоду од средине XIX до почетка XX века. Да их је на том месту било и раније указују остаци затрпаних темеља. Грађени су као нетипизовани објекти, зависно од могућности власника, као приземне и спратне зграде са доксатима и без њих, искључиво каменом зиданих подрума и четвороводних кровова покривених ћерамидом, док је стамбени део од чатме, черпића или опеке, облепљене блатним и окреченим малтером. Мајстори већих и боље грађених подрума били су Црнотравци. У ову целину су пренета два подрума, из Јежевице и Стањева, с намером да се ту реконструишу и у њих смести музеј виноградарства. Опстанак целине је неизвестан и поред обављених конзерваторских радова на неким подрумима у периоду од 1981–1988.