english
Старо језгро Зрењанина
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX - XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 48
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
пкиц 1
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 1-439/2-68 од 15.10.1968. Допунско решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад и 01-104/1-72, од 03.02.1972.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Старо језгро Зрењанина настајало је спонтано током XIX и XX века на простору најстаријег дела града. У тих 200 година оформљена је заокружена историјска целина са градитељским наслеђем које својим стилским обележјима, конструктивним и декоративним елементима и детаљима, представља ликовне и просторне вредности на којима су испољене све карактеристике архитектонских стилова од барока до сецесије. Језгро чини простор који обухвата неколико улица, као мањих урбаних целина са карактеристичним наслеђем, које се складно уклапа у целину. Трг слободе, као средишна зона језгра, обухвата објекте које карактерише архитектура историјских стилова, међу којима се издвајају: зграде Музеја и Треће гимназије, зграда Скупштине, Католичка црква, Римокатолички жупни уред, Народна библиотека. Друга важна целина је Улица маршала Тита са Гимназијском улицом, главна саображајница која спаја три значајна стара амбијента, чија су оба фронта изграђена углавном једноспратним зградама са декоративним фасадама. Трг Републике представља неку врсту капије за амбијент главне улице језгра, одакле се пружа поглед на Жупанијску палату и из које се сагледава далека визура следеће амбијенталне целине – Трга слободе. Последња урбана целина у саставу језгра је Улица ЈНА, са репрезентативним грађевинама архитектонско-стилских вредности и савременим објектима који не нарушавају валоризовано наслеђе.