english
Гробља ван употребе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX - XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 43
Датум уписа у централни регистар
10.11.1997.
Редни број у локалном регистру
4
Датум уписа у локални регистар
27.10.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Градског завода за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-297/2-84 од 08.12.1984.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Просторна културно-историјска целина Гробља ван употребе обухвата Успенско, Алмашко, Јеврејско и Католичко гробље у Новом Саду. Настала у другој половини XIX века ова гробља су била активна до 1974, када су стављена ван употребе. Својим појединачним и укупним културно историјским вредностима она представљају изузетан материјални траг и сведочанство социјално-класног, културног и друштвено-економског статуса грађана Новог Сада. Очувана у затеченом стању она истовремено представљају значајан извор података за проучавање историје етничког састава становништва, уметничке и занатске делатности, палеографије, језичких особености и других значајних момената везаних за историју, развој привреде и културе града. Појединачно и као целина архитектонских, ликовних, хортикултурних и амбијенталних вредности ова гробља су саставни део градитељског и културног наслеђа Новог Сада. У оквиру целине утврђена су споменичка својства за преко стотину надгробних споменика знаменитих културних, јавних, политичких личности и грађана Новог Сада. Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су, на Алмашком гробљу 1998, 2002, 2004; на Успенском гробљу 1996–2004, 2006; на Католичком гробљу 1999, 2000–2004; на Јеврејском гробљу 2000–2005.