english
Старо градско језгро Панчева
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX - XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 58
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
20
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад, бр. 01-293/6-72 од 02.04.1973.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Старо градско језгро Панчева обухвата простор историјског језгра града, у оквиру његовог средишњег дела, које чини склоп објеката око тргова Краља Петра I и Трга слободе, са уличним токовима који се уливају у централни простор целине и неколико објеката на које се простори тргова и уличних фронтова ослањају. Сви објекти налазе се на простору богатом културно-историјским слојевима и траговима материјалне културе од времена Рима и каснијих епоха. Панчево се урбанистички почело организовати почетком XVIII века, његово градско језгро формирано је у другој половини XVIII века, али је највреднији простор језгра, са јавним и репрезентативним грађевинама, настајао почетком XIX века и везује се за регулационе планове из 1830. и 1909. Градски тргови, Велика пијаца (Трг Краља Петра I), Житна пијаца (Трг слободе) и Трг испред католичке цркве формирају се и затварају на прелазу векова. На простору који је обухваћен трговима развијао се управни, просветни и црквени живот града, који је условио адекватно градитељско наслеђе – зграду Магистрата, Штапску зграду, Графову кућу, комплекс Миноритског самостана, Православне цркве са зградом Црквене општине и парком. Поред ових и низ других објеката, својом просторном диспозицијом, архитектонско-стилским одликама, репрезентативношћу, амбијенталним вредностима и културно-историјским значајем доприносе валоризацији језгра. Конзерваторски радови на обнављању фасада извођени су 2003–2006.